Make Up Schedule

Monday, May 21, 2018

1:00 – Nathan K.

1:30 – Emily K.

5:00 – Shreya K.

5:30 – Nithya K.

Tuesday, May 22, 2018

4:00 – Emma B.

4:30 – Naomi E.

5:30 – Genevieve E.

Wednesday, May 23, 2018

10:00 – Alex VK

10:30 – Lily VK

11:00 – Abbi VK

3:30 – 5:45 – Reynolds (4)